Yoram Indik
לחץ לחיפוש נכסים

ביטוח דירות יוקרה ונכסים יוקרתיים בכלל

ביטוח דירות יוקרה ונכסים יוקרתיים בכלל

ביטוח דירה הוא אחד מן הביטוחים היותר חשובים מאחר ונכס נדל"ן הוא בדרך כלל הנכס המרכזי והחשוב של בעליה, סיכונים פוטנציאלים שונים עלולים לגרום לנזקים בדירה עד כדי החרבתה לכן ביטוח הנכס מבטיח כי בעליה לא ייוותרו בחוסר כול.
ביטוח דירות ונכסים יוקרתיים אחרים הכרחי ביתר שאת וזאת בשל השווי הכספי המשמעותי של נכסים כגון אלו. קיים יחס ישר בין השווי הכספי של הנכס לבין עלות הביטוח שלה. סביר להניח כי תכולתו של נכס נדל"ן יוקרתי יקר לאין שיעור מתכולתם של נכסים רגילים ולכן לבד מהמבנה היוקרתי כשלעצמו, יידרש גם ביטוח לציוד ולחפצים יקרי הערך שבו.


בביטוח נכס יוקרתי צריכים להילקח בחשבון מאפיינים העשויים להשפיע על היקף המשאבים שיידרשו לצורך טיפול באירוע ובנזק הצפוי להיגרם כתוצאה ממנו. מאפיינים אלה הם, לדוגמה: הנגישות אל הנכס (כאשר דירת יוקרה ממוקמת בקומה עליונה של מגדל דירות, ודאי יידרש מאמץ לוגיסטי מורכב וציוד מיוחד), מיגון הנכס ועוד.
נזק בנכס יוקרתי עלול לחייב שיפוץ ושיקום כל מערכותיו ותכולתו, החלפת לוחות פיקוד, פרקט, חלונות, תריסים, חיפוי קירות, דלתות, קרמיקה, טיח, צבע וחשמל. כאשר מדובר בנכסי יוקרה עלולה עבודת השיפוץ לארוך זמן ממושך.


עקרונות הביטוח


עקרונות ביטוח נכסים יוקרתיים אינם שונים מביטוח כל דירה שהיא וכל נכס שהוא אבל בהינתן השווי הכספי הגבוה שלהם אמור הביטוח לשקף שווי זה ולתת מענה לפוטנציאל הנזק.
בהינתן פוטנציאל הנזק, סוכן ביטוח של  נכסי יוקרה עשוי לאמוד ולשקלל את כל המרכיבים הכרוכים בשיקום הנזק, לברר ולוודא את המגבלות הקיימות במקום ואשר מייקרות את עלות השיפוץ והשיקום ולתמחר על פיהם את ביטוח הדירה.


בעלי הנכס ודאי לוקחים בחשבון את גובה הביטוח כמרכיב בלתי נפרד מעלות הבית וכמו כן דואגים לכלול בו את כל פריטי התכולה שעלולים להינזק כתוצאה מנזק שייגרם לנכס.
ביטוח הנכס הוא האופן בו אנו מתמודדים מלכתחילה עם שינויים צפויים בעתיד, נכס עלול להינזק כתוצאה משריפה, מגניבה, מפגיעת חפצים כבדים, וכן מנזקי מלחמה ורעידת אדמה. חשוב לציין, כי גם הביטוח המלא והמקיף ביותר אין בו כדי למנוע נזק עתידי אבל יש בו כדי לתת כיסוי ופיצוי כספי שיהלום את שווי הנכס שנפגע.

ישנן 0 תגובות
מיון:
תוכן ההודעה:
    צור קשר