Yoram Indik
לחץ לחיפוש נכסים

בין מושע לגרמושקה – מונחים מעולם הנדל"ן

בין מושע לגרמושקה – מונחים מעולם הנדל"ן

בתחום הנדל"ן נעשה שימוש בז'רגון המורכב מעשרות רבות של מילים וביטויים, כולל כאלו שמקורם בתחום ההנדסה, תחום המשפט ואף מושגים שנשארו מהתקופה העות'מאנית ועדיין נעשה בהם שימוש.

 

סיכמנו עבורכם ולשרותכם את המונחים המרכזיים והשימושיים ביותר שכדאי להכיר: 


מקרקעין - קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע.
מקרקעי ישראל (אדמות מינהל) - קרקע בבעלות מדינת ישראל. מנוהל לרוב על-ידי רשות מקרקעי ישראל (בעבר מינהל מקרקעי ישראל).
גוש/חלקה – הקרקע בישראל מחולקת לגושים של מספר דונמים. גושים אלו מחולקים לחלקות ובמקרה של בית משותף גם לתתי חלקות. 
לשכת רישום המקרקעין (טאבו) – הרשות המוסמכת מטעם משרד המשפטים לניהול פנקסי הרישום של נכסי הנדל"ן בישראל.
נסח טאבו – נסח המופק על-ידי לשכת רישום המקרקעין ובו פירוט בעלי הזכויות בנדל"ן שעבורו התבקש הנסח.
הערת אזהרה – רישום בטאבו של מידע מהותי (כגון התחייבות להעברת בעלות) הנועד למנוע ביצוע עסקה סותרת.
זיקת הנאה – זכות של אדם לעשות שימוש בנכס של אחר. לרוב מדובר על זכות מעבר בשטח.
דייר מוגן – דייר המוגן מפני פינוי וסילוק מנכס המצוי ברשותו אף שזה אינו משלם דמי שכירות לבעל הנכס.
דמי מפתח – תמורה המשולמת בהקשר של שכירות שאינה דמי שכירות.
חכירה – שכירות ארוכת טווח (5-25 שנים).
משכנתא – משכון של מקרקעין כנגד הלוואה לצורך הבטחת פירעונה.
שמאות מקרקעין – הערכת שווים של מקרקעין על-ידי שמאי מוסמך.
תב"ע – ר"ת של תכנון בניין ערים. מסמך המפרט את הייעוד של רשות מקומית לקרקע מסוימת ואת ההנחיות לבנייה בקרקע זו.
תמ"א 38 - תכנית מתאר ארצית, המסדירה נושאים הקשורים בתחום הבנייה והתכנון במדינת ישראל. המספר 38 מתאר את המספר הסידורי שמקבלת כל תכנית ארצית כזאת.
בנייה ירוקה - בנייה ידידותית לסביבה וחסכונית בהוצאות.
בנייה רוויה - בניין הרשום או ראוי להירשם כבית משותף ובו לפחות שתי קומות ולפחות ארבע יחידות דיור.
בית פרטי - מבנה המורכב מיחידת דיור אחת בלבד.
בית משותף – מבנה שאינו בית פרטי, אלא בעל לפחות שתי יחידות דיור וכן רכוש משותף.
רכוש משותף - חלקי הבית המשותף שאינם יחידות הדיור. כולל את הגגות, הקירות החיצוניים, חדרי המדרגות, המעליות, המקלט וכל רכוש המיועד לשימוש הדיירים.
טופס 4 – היתר מטעם הרשות המקומית המאשר את סיום הבנייה של הנכס ואת היותו ראוי לאכלוס. ללא טופס 4 לא ניתן לחבר נכס לתשתיות כגון חשמל ומים.
ארנונה – מס על מקרקעין בהתאם לגודלם ואופי השימוש בהם.
מושע – בעלות משותפת על קרקע.
גרמושקה – תשריט של קרקע המוגש לצורך קבלת היתר בנייה.
מש"ח – ר"ת של מס שבח. טופס דיווח לרשויות המס על עסקאות במקרקעין.
היטל השבחה – מס על ההשבחה של הנכס, קרי, העלייה בערכו.

ישנן 0 תגובות
מיון:
תוכן ההודעה:
    צור קשר