Yoram Indik
לחץ לחיפוש נכסים

תקנון

 1. שלום רב וברוכים הבאים לאתר האינטרנט יורם אינדיק - Properties Luxury s'Israel הפועל בכתובת האינטרנט net.indik( להלן: "האתר"(. האתר הוקם ומנוהל על ידי יורם אינדיק, ע.מ. 54299268 ,מרחוב שלמה המלך 6 ,תל אביב 6437706 (להלן: "הנהלת האתר").
 2. האתר משמש כאתר לפרסום ושיווק מבחר נכסי יוקרה, למכירה ו/או להשכרה, לרבות בתים, ווילות, פנטהאוזים, דירות יוקרה, בתי באוהאוס וכיוצא באלו באזור תל אביב, יפו, הרצליה, כפר שמריהו, רישפון, ארסוף, קיסריה, ירושלים ואחרים, באופן מקוון, במחירים ובתנאים המפורטים באתר, ובתקנון זה, וכן עשוי לשמש זירת פרסום בעבור בעלי עסקים, נותני שירותים וגורמים נוספים.
 3. הנהלת האתר מאשרת לך גישה, עיון ושימוש באתר, בשירותי האתר, במידע ובתכניו בכפוף להסכמתך ואישורך לתנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו (להלן - "תנאי השימוש"). אתה מתבקש לקרוא היטב את תנאי השימוש שלהלן ולפעול על פיהם. האמור בת נאי שימוש אלו חל על כל שימוש שייעשה באתר וכל גישה או כניסה לאתר, על כל דפיו, שירותיו, המידע בו, תכניו והאפשרויות שבו, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר (ו/או בדפיו ו/או בשירותיו ו/או במידע ובתכנים המופיעים בו) ו/או לגשת לאתר ו/או להיכנס לאתר ו/או להזמין ולרכוש מוצר או שירות כלשהו באמצעות האתר אם וככל שהאתר יאפשר רכישת מוצרים או שירותים.
 4. באם אינך מסכים לתקנון האתר ותנאיו ו/או באם אינך בגיר (בן למעלה מ -18), בעל כשרות משפטית, אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד דפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו לכל מטרה שהיא וכן אינך רשאי למסור פרטים באתר ו/או לבצע באתר ו/או באמצעותו הזמנה או פניה לרכישת/ השכרת נכסי נדלן כלשהם /או שירותים כלשהם אם וככל שיפורסמו באתר.
 5. מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה,  לפי שיקול דעתה, בלא צורך במסירת הודעה מראש או בדיעבד לך ובמידה ותחליט הנהלת האתר לעשות כן תקנון אתר מעודכן יפורסם באתר. מובן, שבמידה ואינך מסכ ים עם אחד מתנאי התקנון המעודכנים, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר, לרבות בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו, לכל מטרה שהיא.
 6. המשך השימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה ו/או הכניסה ו/או ההתחברות לאתר, לשירותיו, למידע בו ולתכניו, לרבות לביצוע הזמנות ורכישות באתר ו/או באמצעותו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים ו/או לאחר פרסום מדיניות פרטיות עדכנית (לפי העניין), מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים ו/או למדיניות הפרטיות המעודכנת (לפי העניין) והתחייבותך לפעול על פיהם.
 7. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין האמור באתר או בפרסומים מטעם ובקשר לאתר לבין האמור בתקנון זה, יגבר ויחול האמור בתקנון זה.
 8. לכל שאלה או הבהרה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר למסירת פרטים באתר ו/או בקשר לשירותי האתר ו/או בקשר להזמנה ורכישה של מוצרים או שירותים באתר או באמצעותו או בכל עניין אחר, הנך מוזמ ן לפנות אל הנהלת האתר באמצעות העמוד "צור קשר".

 

תנאי השימוש וההשתתפות באתר ובשירותיו

 1. בעצם גלישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך ו/או עיונך באתר ושימוש בשירותיו, לרבות במתן פרטים ו/או ברכישה ו/או הזמנת שירותי תיווך בנדל"ן ו/או שירותים אחרים באתר אם וככל יאפשר האתר הזמנת מוצרים ו/או שירותים הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים לעיל ולהלן.
 2. אין לעשות באתר ובשירותיו כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא אלא שימוש אישי בלבד ולמטרות אישיות בלבד. ככל וברצונך לעשות באתר שימוש מסחרי כלשהוא ו/או לרכוש ו/או להזמין שירותי תיווך נדל"ן יוצעו באתר לצורך מסחרי כלשהו, אנא פנה אל הנהלת האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".
 3. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או שירותיו ו/או המוצרים והשירותים המפורסמים בו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי ו/או שיווקי לצד שלישי כלשהו )ולרבות, מבלי לגרוע, לגולשי האתר, למשתמשים בו ולמפרסמים באתר(. אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.
 4. אין לעשות באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע המופיע בו, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 5. אתה מסכים לא להעביר, לא למסור, לא לאפשר ג ישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא להעתיק, לא ל פרסם, לא ל צלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע  פומבי, תוכן כלשהו מתכני האתר ו/או שירות כלשהו משירותי האתר ו/או מידע כלשהו מהמידע המצוי והמפורסם באתר לרבות תכנים שהועלו על ידי גולשים באתר כגון המלצות על שירותי האתר בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי.
 6. השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו, ובמידע בו, יעשה על ידך אך ורק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי ובשימוש אנושי וסביר. כמו-כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשירותי האתר ו/או למתחמים הדורשים רישום ו/או השארת פרטים באתר ו/או לשרת י האתר ו/או לכל חומר באתר או לקבצי מחשב באתר שלא כדין ו/או ללקט מ האתר מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה, בשירותיו, בתכניו (לרבות, מבלי לגרוע, בבלוג האתר ובתכנים המפורסמים בו), אסורים.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מסכים שלא לעקוף ו/או להשבית ו/או להפריע באמצעות דרך טכנולוגית ו/או אחרת, לאבטחה של שירותי האתר, תכני האתר, האתר ו/או המידע בו. כמו -כן יודגש שאתה מסכים שלא לעקוף ו/או להפריע ו/או לחדור לשירותי האתר ו/או לתכני האתר והמידע בו ו/או לאתר ו/או לחלקים באתר, שנמנעה ו/או הוגבלה הרשאתך ו/או אפשרותך לשימוש, לגישה, לכניסה, לצפייה ו/או לעיון בהם.
 8. בנוסף לסעדים המגיעים להנהלת האתר על פי כל דין, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או לחסום ו/או להשעות ו/או להפסיק כניסה ו/או גישה ו/או שימוש של גולש מסוים ו/או משתמש באתר ו/או מפרסם לאתר ו/או לתכניו ו/או לשירותיו )כולם או חלקם( ו/או למידע המופיע בו - באם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר מקום בו גולש לא מילא אחר מלוא התנאים לעיל ולהלן ובכל מקרה שהשימוש באתר , בתכניו, בשירותיו ובמידע המופיע באלו ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי ש יקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 9. במקרה בו נמנעה ו/או הושעתה ו/או נחסמה ו/ או הופסקה גישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך, במקרים האמורים דלעיל, הרי שאתה מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 10. הנהלת האתר רשאית לסרב ליתן שירות לגולש אשר ה שאיר פרטים באתר ובכלל זה שלא לפנות אליו, לא לשלוח אליו ניוזלטר, לא למכור ו/או לא להשלים עסק ה להזמנה של שירותים או מוצרים אם וככל שיוצעו באתר בכל עת וללא צורך בהנמקה מוקדמת ו/או בהודעה מוקדמת. הנהלת האתר רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או מוצר ו/או שירות להימנע מפרסומם בשלמותם או בחלקם, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה ו/או נימוק.


העדר אחריות

 1. הנהלת האתר מפרסמת ומשווקת נכסי יוקרה למכירה ו/או להשכרה, חלקם בבלעדיות, בליווי אישי, בסטנדרט מקצועי, בדיסקרטיות רבה ותוך הקשבה מלאה לצרכי הלקוח ודרישותיו השונות מן הנכס. האתר מעבד באמצעות סוכן חכם את המידע הנמסר על ידי המשתמש באתר בקשר לצרכים שלו על מנת להציג לו נכסי יוקרה למכירה ו/או השכרה אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורו.
 2. צילומי הנכסים, פרטי הנכסים, מיקום הנכסים, אבזור הנכסים, מצבם הפיזי ו/או המשפטי, מחירם וכל פרט בקשר אליהם, אם וככל שאלו מפורסמים באתר, נעשים על בסיס המידע שמתקבל מבעלי הנכסים ו/או גורמים שונים מטעמם ו/או שליטתם. לאתר אין ולא תהיה כל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו שיגרמו בקשר לפרטים שפורסמו באתר לגבי הנכסים ולא תהא למשתמש בעניין זה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מן הנהלת האתר ו/או בקשר אליו ו/או בכל עניין הנוסע ממנו.
 3. מובהר בזה כי אין בשירותי האתר, משום המלצה, עצה מקצועית, חוות דעת, יי עוץ נדל"ני או ייעוץ אחר בקשר למכירת ו/או השכרת נכס וכל התקשרות של גולש מול בעל הנכס או מכירת נכס קיים על בסיס המצגים באתר הם באחריות הבלעדית של המשתמש והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי הנהלת האתר.
 4. הגלישה והשימוש בתכני האתר, בשירותיו, ובכל רכיביו ותכניו של האתר ושירותיו השונים הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לעשות באתר שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או תוכן ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש לצרכיו ו/או למטרותיו.
 5. האתר, ושירותיו מוצעים וניתנים למשתמשים כמות שהם )Is As .)המשתמש מודע ומסכים לכך כי הנהלת האתר לא יכולה להתחייב ואינה מתחייבת כי לא יפלו באתר, בשירותיו, בתכניהם ובמידע בהם - אי דיוקים כלשהן, טעויות )בין טכניות ובין טעויות בתוכן ובמידע עצמו(, שיבושים, השמטות או כי תוכן, מידע ושירות כלשהו המפורסמים באלו יתאימו לצרכיו או למטרותיו של משתמש או משתמש רשום כלשהו.
 6. הנהלת האתר לא ת ישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים ו/או מוצרים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר ושירותיו למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. המשתמש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו לעשות שימוש באתר, בשירותים המוצעים בו ובתכניו ו/או בבואו להסתמך על תכני ושירותי האתר ו/או בבואו לרכוש ולהזמין מוצרים ו/או שירותים באתר אם וככל שיפורסמו או ישווקו באמצעות האתר.
 7. הנהלת האתר לא תהא אחראית ולא ת ישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, עקיף או ישיר, כספי, נפשי, גופני או אחר, אשר ייתכן וייגרם למשתמש כלשהו ו/או למי מטעמו כתוצאה ו/או בעקבות ו/או באמצעות שימוש המשתמש באתר ו/או הסתמכות ם ו/או צפייתם ו/או עיונם ו/או שימושם באתר, בשירותי האתר, בתכני האתר, במידע באלו או בתוכניהם וחומריהם - כולם או חלקם.
 8. הנהלת האתר אינ ה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, הנהלת האתר רשאית להשבית את האתר, ש ירותיו ותכניו - כולם או חלקם - לצורך תחזוקתם, עדכונם, שדרוגם או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 9. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר, תכניו, שירותיו ותוכניו - לא יופרעו, יינתנו כסדרם, בבטחה, בלא הפסקות או הפרעות וכי הם חסינים מפני פריצה או גישה בלתי מורשית כלשהי. לפיכך, הנהלת האתר לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש או לכל נזק, ישיר או עקיף או אחר, עקב התרחשות אחד מהמקרים המנויים בס עיף זה.
 10. הנהלת האתר תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לחדול מלאפשר את השימוש באתר, שירותיו, תכניו, וה מידע של אלו -באופן זמני או לצמיתות, ובמקרים אלו הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי נוחות, עוגמת נפש או לכל נזק, ישיר או עקיף או אחר במקרה כגון דא.

 

רישום לניוזלטר והשארת פרטים

 1. על מנת ליהנות משירותי האתר אין, בשלב זה, צורך לבצע רישום לאתר. יחד עם ז את משתמשים המעוניינים כי גורם מטעם הנהלת האתר יצור עימם קשר ו/או לקבל ניוזלטר הכולל עדכונים על נכסי ה יוקרה של ישראל נדרשים להירשם לצורך יצירת קשר ו/או קבלת הניוזלטר.
 2. לצורך יצירת קשר יש לפעול כדלקמן: יש למלא שם מלא, טלפון, אימייל, פרטים אודות מהות הפניה ולאשר כי ממלא הפרטים איננו רובוט. לצורך רישום לקבלת ניוזלטר יש לפעול כדלקמן: ראשית, יש ללחוץ על כפתור "הרשם עכשיו" ולמלא שם מלא, טלפון, אימייל ולאשר כי ממלא הפרטים איננו רובוט.
 3. מובהר כי על הפרטים שימסרו ע"י משתמש במהלך הליך ההרשמה ליצירת קשר ו/או לקבלת הניוזלטר, להיות נכונים, מדויקים ואמיתיים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או כוזבים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למשתמש יגרמו ליצירת קשר ו/או לשליחת הניוזלטר לגורמים שלא מעוניינים ביצירת קשר ו/או שלא נרשמו לקבלת הניוזלטר. בכל מקרה בו יתברר להנהלת האתר כי משתמש מסר פרטים לא נכונים יביא הדבר באופן מיידי לביטול ולהסרת המשתמש על כל נתונים אודותיו, זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.
 4. מובהר כי שירותי האתר הם אישיים ואין לבצע רישום ליצירת קשר ו/או לקבלת ניוזלטר עבור צד שלישי ללא ידיעתו ו/או הסכמתו ו/או רשותו. מבלי ל גרוע מכל זכות או סעד המוקנים ל הנהלת האתר על פי דין, בכל מקרה של הפרת סעיף זה, תהיה הנהלת האתר רשאית לחסום את הגישה לאתר לגורם אשר ניסה לבצע רישום של צד שלישי וזאת ללא הודעה מראש.

 

נוהל הודעה והסרה

 1. באתר תכנים וחומרים שמתקבלים מלקוחות ו/או משותפים ו/או גורמים נוספים, לרבות צילומים של נכסים להשכרה ו/או למכירה בהתאם להצהרת שולחי התכנים כי ה תכנים אינם מפרים כל זכות של צד שלישי ובפרט כי הצילומים אינם מפרים זכויות יוצרים של צלמי הצילומים ופרטיות של מצולמים. אין באפשרות הנהלת האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.
 2. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

 

מפרסמים באתר

 1. האתר עשוי ל אפשר לבעלי עסקים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר ו/או מוצרים למכירה באתר ו/או באמצעותו (להלן: "המפרסמים").
 2. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין הנהלת האתר מחווה עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין הנהלת האתר יכול הלערוב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין פרסומים אלו ו/או בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים וכן הנהלת האתר לא תהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.
 3. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.
 4. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר ו/או מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר - אין משמעו כי הנהלת האתר או מי מטעמ ה מעודד או ממליץ על המפרסם, המוצר או על השירות המפורסמ ים. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע ו/או ירכשו מוצר או שירות באתר ובאמצעותו. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי או מוצרים לשימוש מקצועי כלשהו.
 5. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר (ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו), כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

 

מדיניות פרטיות - הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 1. האתר מכבד את פרטיותם של הגולשים באתרו ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות הגולשים באתר, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו, לאילו גורמים מועבר על ידינו המידע ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך במידה והם אינם מעוניינים בהעברת המידע.
 2. לצורך יצ ירת קשר ו/או על מנת להירשם לקבלת ניוזלטר לגבי נכסים וכן בעת ביצוע הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים באתר אם וככל ויתאפשרו בעתיד, אתה נדרש למסור פרטים הכוללים שם מלא, טלפו ן וכתובת דואר אלקטרוני.
 3. אתה מצהיר ומאשר בזאת כי פרטים אלה ניתנים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה וכי ידוע לך שפרטים אלו, וכן מידע נוסף שאיננו שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של הנהלת האתר ועשוי להיות מועבר על ידה לצדדים שלישיים לצורך הצעת שירותים ו/או מוצרים משלימים בקשר לנכסי יוקרה ו/או בתחומים אחרים.
 4. בשימושך באתר ובמתן הפרטים אתה מסכים מפורשות לכך שהנהלת האתר תהייה רשאית לאסוף ולשמור מידע בקשר אליך שייאסף במסגרת שימושך באתר, להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים על מנת לפנות אליך, בין באמצעות מספר הטלפון שמסרת באתר ובין באמצעים אחרים, וכן להעביר אליך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים מבצעים ו/או פעילויות בין של הנהלת האתר ובין של שותפי ה העסקיים וכל מידע אחר בו סבור ה הנהלת האתר כי ת מצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או הזמנה ורכישת של מוצרים, שירותים. בידך הברירה, בכל עת, כמפורט להלן, להיגרע ממאגר האתר ו/או להפסיק לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסו מי שישלח על ידי מפרסמים כולם ו/או חלקם ע"י מילוי אחר הוראות הנלוות להודעות שישלחו.
 5. למען הסר ספק מובהר ומודגש כי באישורך את תנאי תקנון האתר אתה נותן את הסכמתך המלאה והמפורשת להנהלת האתר לעשות שימוש במידע שייאסף על ידה למטרות שיווק ומכירה ובכלל זה לגלות או למכור את המידע לצדדים שלישיים בישראל או מחוץ לישראל לרבות מפרסמים, סוכני ביטוח, חברות ביטוח, ספקי אשראי, גורמים פרטיים, חברות וארגונים למטרות ושלא למטרות רווח למטרות שיווק ומכירה, מתן הטבות, יצירת קשר, שליחת עדכונים, פניה וזיהוי, אימות פרטים, דיוור ישיר, ע ידוד רכישת מוצרים ו/או שירותים, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן לכל מטרה אחרת.
 6. במידה ואינך מעונין ש המידע אותו אתה נדרש למסור יישמר אודותיך הנך מתבקש שלא למסור פרטים אישיים באתר ולא לעשות שימוש בשירותי האתר המחייבים מתן פרטים. מובהר עוד כי פרטי משתמש נשמרים באתר אך ורק אם הוא משלים את תהליך הרישום. בכל שלב בתהליך הרישום אתה רשאי להתחרט, לא להשלים את תהליך הרישום לאתר ובמקרה שכזה כל הנתונים שנמסרו על ידך ימחקו באופן אוטומטי ולא יעשה בהם כל שימוש על ידי הנהלת האתר.
 7. כמו כן, ובהתאם לדין הנכם רשאים בכל עת לעיין במידע שנאסף אודותיך המוחזק במאגרי המידע של הנהלת החברה וכן לפנות לאתר באמצעות דואר אלקטרוני ולבקש כי פרטיכם יתוקנו אם וככל שמצאת כי אינם נכונים או מדויקים או כי יימחקו מהמאגר. האתר מאשר ומתחייב בזאת כי בתוך 3 ימי עבודה מכל פניה כאמור ימחקו לאלתר כל פרטי המשתמש מן האתר ולעדכן את המשתמש כי הפרטים נמחקו מן המאגר של הנהלת האתר. כמו כן, במקרה בו אינך מעוניין לקבל דואר פרסומי, דיוור ישיר או פרסומות אתה יכול להודיע על כך להנהלת האתר באמצעות דואר אלקטרוני והנהלת האתר תפעל לגריעתך מרשימות התפוצה.
 8. בזמן הגלישה והשימוש באת ר, בתכניו, בשירותיו, ובמידע ובתכנים באלו, מצטבר במאגרי המידע של האתר מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר בשירותיו ובכל אחד מדפיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של הנהלת האתר.
 9. למעט המידע אשר נמסר על ידך מרצונך החופשי ובהסכמתך להנהלת האתר על דרך של מילוי פרטיך באתר ובשירותיו, אשר מידע זה מזהה אישית אותך, שאר המידע אשר נצבר על ידי הנהלת האתר הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הנהלת האתר וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעני ינות הגולשים.
 10. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" )Cookies ,)שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר, שירותיו ושל פעילות הנהלת האתר.
 11. נוסף על האמור, האתר עוש ה גם שימוש בקבצי COOKIES" (עוגיות") של צדדים שלישיים (בין היתר, Facebook, Google ואחרים) - וזאת על מנת ליידע את הנהלת האתר אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט ושירותים המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר. 
 12. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר וכן לא לבצע בו או באמצעותו פעולה כלשהיא.
 13. במידה שהנהלת האתר תחליט למכור את פעילות האתר ו/או את האתר לגוף מסחרי אחר תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר לאותו גוף מסחרי בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על אותו גוף מסחרי עימו היא תתקשר.
 14. מסירת המידע באתר ואיסופו הם תהליכים מאובטחים באמצעות פרוטוקול הצפנה. הנהלת האתר נוקטת בנוסף במגוון אמצעים שונים לשמור המידע המאוחסן אצל ה ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ו אינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר וכי צד שלישי אשר הצליח להיחשף למידע כזה או אחר לא יעשה בו שימוש.
 15. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר, בשירותיו, בתכניו ולהימנע מרישום לאתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזק מכל מין ומכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מפריצה למאגר הנתונים ו/או לאתר ו/או למחשביה בזדון על ידי פצחנים או צדדים שלישיים.

 

קישורים (LINKS)

 1. הימצאותם של קישורים )" לינקים"( לאתרים אחרים באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע בו, אינם מהווים ערובה לכך שהאתרים פעילים ולתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, אמינותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת הא תר אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין וה נהלת האתר רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר עקיף או אחר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על התכנים, השירותים והמידע המופיע באתרים אלו ו/או בשל תנאי השימוש שלהם ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים שאינם בבעלות הנהלת האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לאתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.

 

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר )לרבות, מבלי לגרוע, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו,  מידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו(, בתכני האתר, במידע באתרבשירותי האתר, במוצרים ושירותים אשר יוצעו להזמנה או רכישה באתר, אם וככל שיוצעו, ובכל תוכן הכלול בהם )להלן: "נכסי קניין רוחני"(, הינם הינן וימשיכו להיות בבעלות מלאה של הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי שהרשה להנהלת האתר להשתמש בו. סימן המסחר " Indik Yoram "הוא סימן מסחר בבעלות של הנהלת האתר (להלן: " סימני הנהלת האתר").
 2. אין לעשות כל שימוש בנכסי קניין רוחני של הנהלת האתר ו/או בסימני הנהלת האתר, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב ומראש מאת הנהלת האתר. אין להעתיק, להוריד, לשכפל, לצלם, לתרגם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה (ו/או מתכניו, שירותיו והמידע בו), מהקורסים הדיגיטליים (ו/או מתוכניהם, חומריהם ו/או הקשור בהם), לרבות בתוך מסגרת (Frame) ,גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של הנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שתינתן).
 3. אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי אחר.

 

שירותים בתשלום

 1. בשלב זה, כל השירותים המוצעים באתר למשתמשים הפרטיים והביתיים הנם ללא תשלום.
 2. עם זאת, האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט, בכל עת, כי שירות מסויים, כולו או חלקו, יותנה בתשלום מראש.

 

יצירת קשר

 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
 2. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר", הן בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] הן באופן טלפוני בשעות הפעילות (א' -ה' בין השעות 9:00-19:00) למספר טלפון במשרד: 077-5335151 והן בטלפון נייד: 052-2388567 מחוץ לשעות הפעילות.
 3. כתובתנו למשלוח דואר הינה : המגדל 1 פרדס חנה כרכור.

 

שונות

 1. הנהלת האתר ת היה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש או בדיעבד.
 2. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את האתר לכל כתוב ת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו ושירותיו, באופן מלא, חלקי או בכל דרך אחרת כפי שתראה לנכון, בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 4. כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, בשירותי האתר, תכני האתר, בפרסומים בו, במידע בו ומהזמנות והרכישות באתר או באמצעותו, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
 5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם.
 6. רישומי מערכות המחשוב של הנהלת האתר, בדבר הפעולות המתבצעות על ידך באתר ו/או בשירותיו /או בתכני האתר ו/או בכל רכיב באתר, ולרבות בדבר כך כי אשרת את תנאי שימוש אלו ובדבר הזמנותיך אתר ובאמצעותו ו/או בדבר גישתך שימושך וצפייתך יהוו ראייה לנכונות הפעולות וכן ראייה בדבר אישורך לתנאי שימוש אלו – וזאת, אלא אם הוכח אחרת על ידך.
מעוניין לשמוע על בתים נוספים?
מהלך מקיף, יסודי ובלתי מתפשר תוך יצירת בגיבוש תוכנית עסקית מבטיחה