Yoram Indik
חיפוש נכסים

תקנון

פרטי הנכסים המובאים ורשומים באתר Yoram Indik מבוססים על מידע שסופק על ידי צד שלישי ולכן אין ביכולתנו להבטיח שהמידע מדויק ו/או שלם,לכן, אין לסמוך עליו ככזה.
המידע המופיע באתר יכול להיות עם טעויות, השמטות,שינויים כולל במחיר ואי רלוונטיות של נכסים או אינפורמציה המופיעים בו.
המידות והשטחים סופקו ל Yoram Indik  על ידי המוכרים,אנו רואים מידע זה כאמין, אך משום שסופקו על ידי צד שלישי יש להדגיש כי המידות קרובות, אך לא אומתו על ידי המוכר ועל ידי Yoram Indik  .
מומלץ ביותר להתייעץ/להעסיק בעלי מקצוע כגון : שמאים, מהנדסים, אדריכלים,על מנת לאמת את המידע.
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין ואחרות, לרבות תוכן, תמונות,גרפיקה, מוסיקה,וידאו וקול אשר חלק מהם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים, מוכר/קונה/גולש או כל צד שלישי המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות , לפרסם,לשדר או להעביר לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת, או לנצל את האתר ואת התוכן באתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי למעט המטרה שלשמה נוצר האתר.

מעוניין לשמוע על בתים נוספים?
מהלך מקיף, יסודי ובלתי מתפשר תוך יצירת בגיבוש תוכנית עסקית מבטיחה